ZBOŽÍ V AKCI

naše cena 170 Kč
skladem
naše cena 210 Kč
skladem
naše cena 210 Kč
skladem

NEJPRODÁVANĚJŠÍ


Obchodní podmínky
Obchodní podmínky

Obecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky upravují vztah mezi prodávajícím (provozovatelem) a zákazníkem. Platí pro nákup v internetovém obchodě www.mabella-shop.cz IČO 75320746

Blíže upřesńují práva a povinnosti prodávajícího(provozovatele) a kupujícího (zákazníka).

Obchodní podmínky jsou závazné pro obě strany. Provozovatel internetového obchodu si vyhrazuje právo tyto Všeobecné obchodní podmínky změnit. Tuto změnu nelze uplatnit zpětně, na již přijaté objednávky.

Objednávka

Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami, stejně tak i s reklamačním řádem, a že s nimi souhlasí.

Přijaté objednávky jsou závazné, není vyžadováno žádné další potvrzení objednávky.

Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím.

Objednávka zboží se uskuteční vložením zboží do košíku a odesláním objednávkového formuláře. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění formulářem předepsaných údajů a náležitostí..

Před odesláním bude vypočtena celková cena objednávky zahrnující kupní cenu zboží a poplatky za zvolený druh dopravy. Je-li platná cena totožná nebo nižší než na objednávce, není zpětně kupujícímu potvrzována a zboží je mu dodáno za platnou cenu v okamžiku přijetí objednávky. Pokud je cena vyšší než cena uvedená na objednávce, prodávající bez zbytečného odkladu o této skutečnosti informuje kupujícího, který může novou cenu přijmout nebo objednávku stornovat

Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím při zadání objednávky.

Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem zaplacení kupní ceny a jeho převzetím.

Objednávky jsou vyřizovány denně.
Přijetí objednávky a stav ojednávky je zákazníkovi potvrzeno informativním mailem na zadaný e-mail.
Není stanoven minimální odběr zboží a není nutné se pro objednávku zboží registrovat.

V případě, že se v tomto potvrzení vyskytnou nějaké nesrovnalosti, neprodleně nás, prosím, kontaktujte e-mailem (kontakt :  mabella.shop@email.cz)

Stornování objednávky ze strany nakupujícího

Pozdní stornování

V případě nepřevzetí zboží dle objednávky (vyjma nepřevzetí z důvodu poškození – viz reklamace), v případě nedoručitelnosti zboží z důvodu chybně uvedené dodací adresy ze strany zákazníka, nebo v případě pozdního stornování, kdy zásilka je již vyexpedována, je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím náhradu škody za účelně vynaložené náklady s realizací objednávky, zejména náklady spojené s odesláním objednávky (poštovné, dopravné, balné apod.)..
Znovuzaslání objednávky je možné pouze při platbě předem.

Zrušení objednávky ze strany provozovatele

Provozovatel nezaručuje vždy okamžitou dostupnost zboží

  • a) v případě, že objednané zboží již není k dispozici u dodavatele anebo z jiných důvodů (např. pokud jsou objednací údaje neúplné, nebo došlo k výrazné změně ceny, objednaný výrobek není dlouhodobě dostupný apod.)
  • b) zákazník nedodržel tyto Všeobecné obchodní podmínky nebo s nimi nesouhasil, nebo v minulosti opakovaně nepřevzal výrobky.

O zrušení objednávky ze strany dodavatele je dodavatel povinnen o této skutečnosti zákazníka informovat na některý z uvedených kontaktů, kde se dohodne další postup. Po vzájemné dohodě bude domluven buď náhradní termín, výměna zboží, případně má zákazník právo stornovat objednávku.

Pokud už nějakým způsobem zaplatil za toto zboží, prodávající vrátí příslušnou částku kupujícímu na jeho bankovní účet nebo poštovní poukázkou (dle dohody se zákazníkem) ve lhůtě do 2 - 3 pracovních dnů po stornování objednávky

Úhrada objednaného zboží

Zboží je zasíláno Českou poštou. Zákazník zaplatí zboží při dodání a převzetí zásilky.
Pokud chce zboží uhradit bankovním převodem, tuto možnost lze zvolit v objednávce, a to ve výběru způsobu dodání zboží. Při převzetí zásilky již nic neplatíte.

Reklamace při přebírání zásilky

Převzetí zásilky - Česká pošta

Zákazník je povinen při převzetí zkontrolovat, zda obal zásilky není poškozen.
Pokud zásilku zákazník přebírá na poště, a obal je zjevně poškozen, tak přímo na místě s Vámi bude sepsán protokol, zásilku můžete odmítnout.
V případě poškození obalu při přejímání zásilky na vaší adrese - zásilku nepřebírejte nebo uplatněte reklamaci nejpozději do 24 h na příslušné poště dle dodací adresy. Zásilku je nutné dopravit na poštu kompletní, popřípadě kontaktujte centrum České pošty na telefonu 800 104 410

Kontrola obsahu zásilky

Obsah zásilky zkontrolujte po odjezdu řidiče a v případě mechanického poškození zboží uplatněte reklamaci co nejdříve na příslušné poště dle dodací adresy.
Lze zdokumentovat i pořízenou fotografií ( např. z mobilního telef. apod.)
Zásilku je nutné dopravit na poštu kompletní, popřípadě pro více informací kontaktujte centrum České pošty na telefonu 800 104 410

Sdělte nám prosím co nejdříve tuto skutečnost, aby jsme s Vámi mohli dohodnout další postup. Na základě zaslané kopie zápisu o škodě (faxem, e-mailem, poštou), Vám můžeme zaslat novou zásilku.

Reklamace výrobku

Uplatněním reklamace se zákazník domáhá svých práv a může se jich domoci jen tehdy, pokud reklamaci uplatní včas a v souladu se stanovenými pravidly.Reklamace se řídí občanským zákoníkem.

Záruka se nevztahuje na vady vzniklé neodbornou obsluhou, nepřiměřeným zacházením a použitím, na vady na které byl kupující v době uzavírání smlouvy upozorněn, na poškození živly nebo vyšší mocí, na poškození zboží při přepravě.

Reklamace se snažíme vyřídit co nejrychleji, bez zbytečného odkladu.

Ohledně reklamace vady zboží nás prosím vždy informujte e-mailem .

Uveďte prosím:

kontakty na Vás - jméno, adresu, telefon, e-mail, číslo objednávky, důvod reklamace s popisem vady zboží

Reklamované zboží zasílejte jako cenný nebo doporučený balík zároveň s doklad o koupi - kopií faktury. Zásilky zasílané na dobírku nebudou přijaty.

Povinnosti prodávajícího

Podle ustanovení § 19 odst. 3 zákona o ochraně spotřebitele je prodávající nebo jím pověřený pracovník povinen rozhodnout o reklamaci nejdéle do 3 pracovních dnů.

Prodávající informuje zákazníka e-mailem, pokud se nedohodnou jinak.

Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, vždy však nejpozději do třiceti dnů ode dne jejího uplatnění kupujícím. Prodávající se může se zákazníkem dohodnout na lhůtě delší.

Do této lhůty se však nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady.

Po uplynutí třicetidenní lhůty má spotřebitel právo dle své volby buď výměnu reklamovaného zboží za nové, anebo může od kupní smlouvy odstoupit. V tomto případě je prodávající povinen mu vrátit plnou výši kupní ceny za reklamované zboží. Tuto cenu není přitom prodávající oprávněn jakkoli snižovat, například proto, že cena zboží od jeho zakoupení do doby uplatnění reklamace klesla (jak je tomu běžně zejména u spotřební elektroniky).

Odstoupení od smlouvy – vrácení zboží

Předem nás prosím kontaktujte emailem na mabella.shop@.email.cz, pro dojednání dalšího postupu (způsobu vrácení peněz, apod.)

Internetová objednávka je smlouvou uzavřenou na dálku.

Je i v našem zájmu aby nakupování pro vás, pro naše zákazníky, bylo příjemné a naprosto bezrizikové, s danou jistotou.

Kupujete-li zboží jako soukromá osoba (neplatí pro objednávky na IČ), máte možnost do 14 dnů od převzetí, zboží vrátit bez udání důvodu a poslat zpět na adresu provozovatele v původním obalu a v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání) .

V písemné žádostí o odstoupení od kupní smlouvy, zaslané na e-mail mabella.shop@email.cz, nebo na adresu provozovatele: Mabella - shop , Otavská 463, Varnsdorf 407 47 -uveďte číslo objednávky, datum nákupu.

Např. "Žádám o jednostranné odstoupení od smlouvy ze dne xx.xx.xxxx č. (číslo objednávky) a požaduji vrácení uhrazené částky xxx Kč za zboží na adresu (pokud požadujete vrácení peněz na účet, uveďte prosím číslo účtu – bankovní spojení)." Datum a podpis.

Zákazník není povinen udávat důvod vrácení zboží, ale pokud to bude možné, uvítáme od zákazníka informativního sdělení a to zejména pro možnost zkvalitnění námi poskytovaných služeb.

Podmínky pro kladné vyřízení žádosti:

Vrácené zboží musí být kompletní, nepoškozené, nepoužité.

Zboží včetně všech dokladů a příslušenství - s originálem dokladu o koupi – faktura.

Zboží musí být schopné dalšího prodeje.

Zboží zasílejte poštou na adresu provozovatele a to jako cenný, obchodní nebo doporučený balík, zásilky na dobírku nebudou přijaty!

Dobírky provozovatel nemůže a nebude vyzvedávat z důvodu potřebné kontroly kompletnosti a stavu zboží před vrácením peněžní částky.Zásilku doporučujeme pojistit.

Při splnění všech těchto podmínek a po kontrole zboží, prodávající vrátí dohodnutým způsobem kupujícímu zpět odpovídající částku za zboží převodem na bankovní účet, nejdéle do 10 dnů. (pokud nebude vrácení peněz dohodnuto jinak).

Vráceny budou pouze peníze za zboží, ne za poštovné! V případě výměny zboží za jiné vám bude naúčtován rozdíl ceny, pokud se ceny vráceného a nově objednaného zboží liší, a poštovné.

V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek prodávající nebude akceptovat odstoupení od smlouvy a zboží bude vráceno zpět na náklady kupujícího. Náklady spojené s dopravou se nevrací.

Pokud bude vrácené zboží zákazníkem doručeno prodávajícímu zpět poškozené (ať už vinou nedostatečného obalu či vinou přepravce), bude s přepravcem sepsán zápis o škodě na zboží. Za takovéto zboží nelze až do vyřízení reklamace vrátit kupní cenu. Zákazník bude o této skutečnosti neprodleně informován.

Odstoupení od smlouvy se nevztahuje na některé produkty, které mají krátkou trvanlivost a na zboží, které je označeno jako výprodej a končí mu expirace.

Ochrana osobních údajů a dat

Kupující souhlasí se zpracováním svých osobních údajů prodávajícím. Prodávající uchová informace o zákazníkovi v souladu zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ,ve znění pozdějších předpisů.

Svěřené osobní údaje kupujícího provozovatel použije pouze za účelem dodání zboží objednaného v našem internetovém obchodě kupujícímu, pokud kupující sám neurčí jinak

Vyplněním závazné objednávky v rámci internetové prodejny mabella.cz (mabella-shop.cz)  kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.

Provozovatel se zavazuje, že všechna tato data, potřebná pro objednání zboží na dálku, jsou zabezpečena, budou sloužit pouze pro komunikaci se zákazníkem a interní potřebu a nebudou poskytnuta třetím osobám, ani jinak zneužita. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává tedy žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.

V případě, že si bude zákazník přát svá data z databáze odstranit, na základě písemné žádosti se zavazujeme, že budou všechna uchovávána data vymazána.

Závěrečná ustanovení

Obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.

Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky

Ceny a Slevy - Veškeré ceny včetně akčních platí do odvolání nebo vyprodání zásob. Provozovatel si také vyhrazuje právo měnit kdykoliv a bez předchozího upozornění údaje o zboží na svých stránkách z důvodů aktualizace údajů anebo opravy chyb.

 

Aktualizace 7.11.2017